Quy chế hoạt động

 

Tải file Quy chế hoạt động chi tiết: tại đây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP                                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:     /2021/QĐ-HHDN                                                                                                                Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 4 năm 2021    

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động website Sàn Thương mại điện tử

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

   -------------------------------------------------------

BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

                Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

          Căn cứ Quyết định số 11262006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

          Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Xét đề nghị của Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động website Sàn Thương mại điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm 4 chương, 16 điều).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2021.

          Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; các hội thành viên, đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                         

Nơi nhận:                                                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như điều 2;                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;

- Lưu VP.        

                                                                                                                                                            TS. Dương Tuấn Anh

    

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP                                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CẤP DỊCH VỤ TMĐT HUASENTRADE.VN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-HHDN ngày      /5/2021

của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

   

I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắc là Sàn TMĐT huasentrade.vn) là website cung cấp dịch vụ kết nối, trao đổi, giao dịch hàng hóa giữa các thương nhân (doanh nghiệp, hộ kinh doanh) trong và ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  xây dựng và vận hành. 

Mục tiêu Sàn TMĐT huasentrade.vn hỗ trợ cho doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, chào bán, chào mua và một số hoạt động về phát triển thương mại và dịch vụ

Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp; tham gia Sàn trên cơ sở tự do thỏa thuận, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia sử dụng, cung cấp dịch vụ trên Sàn TMĐT huasentrade.vn.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu, buôn bán sản phẩm được thực hiện trên Sàn TMĐT huasentrade.vn.

Các thông tin về hàng hóa, dịch vụ được đăng lên Sàn TMĐT huasentrade.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, trao đổi thông tin hàng hóa, dịch vụ qua Sàn TMĐT huasentrade.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên miền: huasentrade.vn do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  quản lý và vận hành (sau đây gọi là Sàn TMĐT huasentrade.vn”).

Định nghĩa chung:

- Người bán (Nhà cung cấp, đối tác): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT huasentrade.vn bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty, đăng bán sản phẩm, thực hiện cung ứng dịch vụ;

- Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên Sàn TMĐT huasentrade.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký:

Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT huasentrade.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website;

- Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT huasentrade.vn cung cấp.

Khi đăng ký là thành viên của Sàn TMĐT huasentrade.vn, thành viên hiểu rằng:

- Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng;

- Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia Sàn TMĐT huasentrade.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn TMĐT huasentrade.vn.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

  1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

= Bước 1: Truy cập sàn TMĐT huasentrade.vn tại địa chỉhuasentrade.vn, click vào nút “Đăng ký” phía trên cùng bên phải

= Bước 2: Lựa chọn đối tượng khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp để đăng ký.  Điền các thông tin yêu cầu “Họ tên, số điện thoại, mật khẩu, số CMND/CCCD, Mã số thuế” (đối với tài khoản cá nhân) hoặc “ Tên doan nghiệp, loại hình doanh nghiệp, danh mục sản phẩm, mã số thuế, Giấy phép kinh doanh, số điện thoại, mật khẩu” (đối với tài khoản doanh nghiệp) tích vào mục xác thực “Tôi không phải người máy “ và “Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách của phần mềm”, cuối cùng  ấn chọn “Đăng ký”.

= Bước 3: Khách hàng vào “Danh mục sản phẩm” để lựa chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm muốn mua.

Click "Đặt hàng" để mua sản phẩm đã chọn.

Hoặc muốn mua nhiều loại sản phẩm cùng lúc:

- Click  "Cho Vào giỏ" để thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi đặt hàng sau.

- Kiểm tra giỏ hàng bằng cách trỏ chuột vào biểu tượng giỏ hàng và click vào "Xem giỏ hàng".

  • Giỏ hàng hiện ra,  kiểm  tra  lại  số  lượng  các  sản  phẩm  cần  mua  rồi  click  vào " Mua hàng" để đặt hàng:

= Bước 4: Kiểm tra địa chỉ nhận hàng, có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng nếu cần (Địa chỉ mặc định là địa chỉ khi đăng ký tài khoản), kiểm tra hình thức thanh toán, hình thức vận chuyển.

Nếu muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng, click vào “Thay đổi” mục địa chỉ  nhận hàng điền thông tin địa chỉ giao hàng rồi click vào ô “chấp nhận”.

Nếu muốn thay đổi phương thức vận chuyển, click vào “Thay đổi” ở mục phương thức vận chuyển chọn phương thức vận chuyển thích hợp rồi click vào ô “chấp nhận”.

- Nếu muốn thay đổi phương thức thanh toán, click vào “Thay đổi” ở mục phương thức thanh toán chọn phương thức thanh toán thích hợp rồi click vào ô “chấp nhận”.

= Bước 5: Xem lại thông tin đơn hàng,kiểm tra các thông tin địa chỉ nhận hàng, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán,rồi click vào "Đặt hàng" để hoàn tất quá trình đặt hàng. (Có thể đặt từng sản phẩm hoặc đặt chung tất cả các sản phẩm đã chọn một lần)

= Bước 6: Khi nhận được thông tin đơn hàng của người mua đặt hàng thành công, người bán sẽ liên hệ để báo phí vận chuyển cụ thể và thống nhất thời gian giao hàng, phương thức vận chuyển,…

Ngoài ra, người mua nếu không tìm được thông tin hàng hóa, dịch vụ nào mà mình ưng ý có thể tiến hành đăng nhu cầu cần mua của mình lên huasentrade.vn để tìm được nhà cung cấp phù hợp bằng cách chọn mục “Kết nối giao thương” rồi chọn chuyên mục “Cần mua” để “đăng tin cung cầu”.

 Người dùng tiến hành nhập thông tin theo mẫu và chọn “ Đăng tin cung cầu” xong ấn chọn “Lưu thông tin” để gửi yêu cầu đăng tải nội dung đến ban quản trị website xét duyệt trước khi cho thông tin hiển thị trên website.

2. Quy trình dành cho người bán hàng

2.1. Đăng ký gian hàng:Để tạo một gian hàng trước tiên bạn phải là thành viên của hệ thống và đăng ký trở thành doanh nghiệp của hệ thống qua các bước sau:

= Bước 1: Để đăng nhập hệ thống, cập sàn TMĐT huasentrade.vn, người dùng click vào biểu tượng “Đăng nhập” trên góc bên phải trên cùng của hệ thống như hình:

Màn hình giao diện đăng nhập như sau:

= Bước 2: Tạo gian hàng của người bán

- Trường hợp bạn đã đăng ký loại tài khoản doanh nghiệp click vào “Trang cơ sở” để tạo gian hàng của người bán

- Trường hợp bạn đã đăng ký loại tài khoản cá nhân muốn đăng ký giang hàng để bán trên Sàn thì bạn phải thực hiện đăng ký “Đăng ký cơ sở của bạn” theo các bước sau:

- Sau khi đăng nhập bằng tài khoản thành viên, màn hình đang ở giao diên trang chủ, trỏ chuột tới tên đăng nhập và chọn “ Trang cá nhân”

           - Tại trang cá nhân click chọn “Đăng ký cơ sở của bạn”. Mỗi tài khoản cá nhân được đăng ký một gian hàng người bán.

- Điền đầy đủ thông tin vào những trường có dấu (*) và đồng ý với điều khoản, sau đó click vào nút “Lưu thông tin”  để hoàn thành để tạo 1 gian hàng của người bán.

Như vậy là bạn đã tạo thành công 1 gian hàng cho mình và chỉ việc tận hưởng trải nghiệm với tính năng dành cho Doanh nghiệp rồi nhé.

= Bước 3: Cập nhật đầy đủ thông tin gian hàng của người bán:  Tại trang quản lý cơ sơ ở mục “Thông tin cơ sở” người bán cập nhật các thông tin: Thông tin chung, giới thiệu, giấy chứng nhận, xác nhận, chi nhánh, cơ sở cung cấp, cơ sở phân phối, danh mục sản phẩm, chính sách thanh toán, vận chuyển … xong ấn nút “cập nhật thông tin” đề hoàn thành đăng ký gian hàng của người bán.

2.2. Đăng sản phẩm

Sau khi đăng nhập hệ thống với tư cách là doanh nghiệp. Người dùng tích chọn vai trò là cơ sở bằng cách trỏ chuột vào tên cá nhân chọn “ trang cơ sở” như sau:

Các bước để đăng sản phẩn lên hệ thống:

1. Chọn mục thông tin cơ sở à Danh sách sản phẩm như hình:

2. Click vào menu “danh sách sản phẩm” để mở danh sách sản phẩm

3. Gõ vào ô tìm kiếm trên trang để Tìm kiếm sản phẩm khi cần (đối với trường hợp sản phẩm đó của bạn đã có trên hệ thống)

4. Click vào “Thêm mới” để thêm mới một sản phẩm của cơ sở

Form thêm mới sản phẩm hiện lên, để thêm mới sản phẩm, gồm 3 bước:

= Bước 1: Nhập Thông tin chính

- Kích chọn vào " Thêm ảnh sản phẩm" để thêm ảnh cho sản phẩn (có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách tích vào "thêm hình ảnh")

 Lưu ý: Hình có kích thước 900px x 600px sẽ là đẹp nhất khi online trên Sàn TMĐT huasentrade.vn. Khuyến kích nhà bán hàng điều chỉnh (resize) kích thước hình trước  khi up lên hệ thống.

- Nhập các trường thông tin đầy đủ (lưu ý: trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc. Giá khuyến mại nên thấp hơn giá gốc)

- Sau đó Click vào “Lưu sản phẩm” .

=Bước 2: Nhập thông tin mở rộng của sản phẩm rồi ấn vào “ Lưu thông tin

= Bước 3: Thêm giấy chứng nhận xác nhận của sản phẩm bằng cách Click “ Thêm mới”.

Thêm ảnh của giấy chứng nhận, xác nhận bằng cách click vào “Ảnh chứng nhận, xác nhận", nhập các thông tin và Click “ Lưu” để lưu giấy chứng nhận, xác nhận vừa thêm 

         5. Sau khi đăng sản phẩm thành công, bạn vào nhập kho để khách có thể mua hàng qua các bước như  sau:

         = Bước 1:  Thêm mới kho ( đối với kho mới hoặc bạn chưa có kho nhé) vào Chức năng “Quản lý kho”  chọn “ Danh mục kho”  chọn “Thêm mới “:

=  Bước 2:  Form thêm mới kho hiện lên, nhập thông tin đầy đủ (trường dấu (*) là bắt buộc). Sau đó “ Lưu “ lại.

= Bước 3: Chọn “ Nhập Kho” => tìm kiếm kho, loại kho nếu cần => chọn “Thêm mới

= Bước 4: Trang nhập kho hiện lên và thực hiện như sau: 

- Nhập các nhập thông tin đầy đủ (trường dấu (*) là bắt buộc).

- Chọn “Tạo mới” nếu bạn còn muốn chỉnh sửa  hoặc chọn “ Hoàn thành” (kho sửa khi lưu không thể sửa)

- Chọn tên sản phẩm => nhập số lượng => nhập giá => Thêm sản phẩm

- “Lưu thông tin “ để hoàn thành.

Bây giờ, sản phẩm của bạn đã được đăng bán trên hệ thống thành công với 1 sản phẩm bất kỳ nha. Kiểm tra lại bằng cách tìm bằng từ khóa hoặc từ cơ sở ở trang chủ nhé!

 2.3. Bán sản phẩm: Khi Người mua chọn hàng và thực hiện các bước đến hoàn tất đơn hàng, thì người bán sẽ liên hệ để thống nhất về phí vận chuyển, phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán.

 2.4. Đăng tin cần bán, tìm đối tác: Nếu người bán cần đăng thông tin hàng hóa, dịch vụ mình muốn bán hoặc tìm đối tác phù hợp có thể tiến hành đăng nhu cầu cần bán hoặc tìm đối tác của mình lên huasentrade.vn để tìm được người mua, đối tác phù hợp bằng cách chọn mục “Kết nối giao thương” rồi chọn chuyên mục “Cần bán” hoặc “tìm đối tác” để “đăng tin cung cầu”.

 Người dùng tiến hành nhập thông tin theo mẫu và chọn “ Đăng tin cung cầu” xong ấn chọn “Lưu thông tin” để gửi yêu cầu đăng tải nội dung đến ban quản trị website xét duyệt trước khi cho thông tin hiển thị trên website.

3. Chính sách giao nhận vận chuyển

Trong quá trình đặt hàng trên Sàn TMĐT huasentrade.vn, người mua hàng có thể chọn chuyển phát thông thường hoặc chuyển phát nhanh, và thương nhân cung cấp sản phẩm sẽ liên hệ với khách hàng để thống nhất phương thức giao hàng.

- Sàn TMĐT huasentrade.vn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển.

- Người mua cần đọc kỹ những chính sách bán hàng của Doanh nghiệp trên Sàn giao dịch.

- Sàn TMĐT huasentrade.vn cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận chuyển. Người bán hoặc người mua có thể liên hệ với chúng tôi nếu cần trợ giúp vận chuyển

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Sau khi khi nhận được đơn đặt hàng của người mua, người bán sẽ tiến hành kiểm tra và liên lạc với khách hàng để xác nhận đơn hàng. 

Sau khi xác nhận đơn hàng, người bán sẽ tiến hành chuẩn bị hàng và vận chuyển hàng cho khách theo đúng đơn hàng.

Trường hợp sau khi đặt hàng khách hàng muốn hủy yêu cầu đặt hàng, khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với người bán theo thông tin liên lạc được đăng trên gian hàng hoặc liên lạc với Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn để yêu cầu hủy đơn hàng theo email: doanhnghiephue@gmail.com.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Tùy theo loại sản phẩm, hàng hóa và chính sách đổi trả của người bán được nêu tại gian hàng trên Sàn TMĐT huasentrade.vn mà sản phẩm có thể được đổi trả. 

Trường hợp người mua và người bán có thỏa thuận về việc đổi trả thì huasentrade.vn  sẽ hỗ trợ người mua liên hệ người bán để được đổi trả sản phẩm, dịch vụ. 

Nếu sản phẩm người mua nhận được không đúng với cam kết trên, quý khách vui lòng báo ngay cho huasentrade.vn qua email: doanhnghiephue@gmail.com để phản ánh và yêu cầu đổi trả.

Thời gian hỗ trợ khách hàng trong việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ: 48 tiếng.

Quy định chung cho người bán và người mua về việc đổi trả hoàn tiền

= Lý do chấp nhận để đổi trả:

- Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

- Sản phẩm bị hỏng do lỗi của Nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của Nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

- Sản phẩm hàng hóa không đúng số serial/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại), kích cỡ không phù hợp (đối với sản phẩm thời trang).

- Sản phẩm đã hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

= Điều kiện để đổi trả hàng: Yêu cầu đổi trả được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm đổi trả phải bao gồm đầy đủ các giấy tờ, hóa đơn, biên nhận, phiếu giao hàng…từ nhà cung cấp.

- Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, sản phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, vỏ hộp sản phẩm...) và quà tặng kèm (nếu có), sản phẩm còn nguyên tem mác.

- Với sản phẩm giao sai hàng, giao thiếu hàng phải: còn mới, nguyên vẹn, nguyên tem mác, gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, vỏ hộp sản phẩm...) và quà tặng kèm (nếu có).

- Sản phẩm còn trong thời hạn hiệu lực cho việc đổi/trả hàng.

- Không hỗ trợ đổi trả vì lý do không ưng ý cho những đơn hàng áp dụng chính sách thanh toán trả góp.

- Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả.

= Quy trình trả/đổi hàng :

- Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu thay thế/đổi trả sản phẩm đến huasentrade.vn

- Bước 2: Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ kiểm tra thông tin và thông báo đến người bán.

- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin và thông báo đến khách hàng và tiến hàng đổi trả/thay thể sản phẩm.

Tùy theo loại sản phẩm hàng hóa cụ thể, quy trình này có thế cần 1-3 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến quý khách qua email ngay khi hoàn tất.

Sau khi bắt đầu gửi đi, đơn hàng với sản phẩm thay thế sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian từ 1-7 ngày làm việc.

= Hoàn trả lại tiền cho khách hàng:

- Khi hàng hóa, dịch vụ bị lỗi thuộc về nhà cung cấp không sử dụng được và nếu không có sản phẩm thay thế hoặc khách hàng không đồng ý sản phẩm thay thế Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ yêu cầu người bán hoàn trả lại số tiền khách hàng đã thanh toán khi mua sản phẩm.

- Hình thức hoàn tiền: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian hoàn tiền: có thể từ 1-7 ngày làm việc tùy theo yêu cầu của khách hàng và loại sản phẩm.

6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Tùy theo sản phẩm cụ thể, chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm sẽ được người bán nêu tại thông tin mô tả sản phẩm.

= Điều kiện bảo hành

- Sản phẩm còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/ phiếu bảo hành/ hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử).

- Sản phẩm còn tem/ phiếu bảo hành.

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật.

= Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.

- Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng.

- Các phụ kiện tặng kèm không nằm trong chính sách bảo hành.

= Tùy theo sản phẩm, việc bảo hành có thể được bảo hành tại:

- Trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hay tại cơ sở của người bán.

- Thời gian bảo hành trung bình từ vài ngày đến vài tuần tùy thuộc vào điều kiện sẵn có của linh kiện cần thay thế và trung tâm bảo hành sẽ thông báo thời gian cụ thể đến quý khách.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Các bên tham gia Sàn TMĐT huasentrade.vn đều trên tinh thần tự nguyện, trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên thương lượng để giải quyết. 

Nếu tranh chấp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, các bên có thể đưa ra cơ quan pháp luật để yêu cầu giải quyết. Trường hợp xác định lỗi thuộc về bên cung cấp sản phẩm (người bán) thì người bán có trách nhiệm bồi thường cho bên sử dụng sản phẩm (người mua).

Sàn TMĐT huasentrade.vn chỉ đứng vai trò là người tiếp nhận khiếu nại và cung cấp thông tin trong trường hợp cần thiết.

= Quy trình hỗ trợ giải quyết tranh chấp khiếu nại như sau:

- Bước 1: Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người bán qua email.

- Bước 2: Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

- Bước 3: huasentrade.vn sẽ thu thập và chuyển thông tin đến hai bên để người mua và người bán tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. 

- Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của huasentrade.vn  thì vụ việc sẽ được đưa ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Khiếu nại của Người mua hoặc Người bán sẽ được Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc. 

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán giữa thành viên và Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn  

Hiện tại, Sàn Thương mại điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chưa cung cấp tỷ lệ vụ hoa hồng sau khi sản phẩm được bán giữa Doanh nghiệp bán hàng và Ban quản lý Sàn Thương mại điện tử Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy trình thanh toán giữa người bán và người mua

Người mua và người bán tự thỏa thuận hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc các hình thức thanh toán khác sau khi giao dịch kết thúc. Người mua và người bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

= Cách 1: Thanh toán trực tiếp (Người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua đến tại địa chỉ người bán

- Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng tại nơi bán hàng.

= Cách 2: Thanh toán sau (Giao hàng và thu tiền tận nơi)

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

- Bước 4: Người bán chuyển hàng

- Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

= Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản:

- Bước 1: Người mua tìm hiểu về thông tin sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

- Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email)

- Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua

- Bước 4: Người mua thanh toán

- Bước 5: Người bán chuyển hàng

- Bước 6: Người mua nhận hàng.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Sàn TMĐT huasentrade.vn áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin (gồm thông tin người bán, người mua, thông tin đơn hàng và các thông tin thực hiện giao dịch qua Sàn TMĐT huasentrade.vn) và hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công. 

Các thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống huasentrade.vn đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho thành viên Sàn giao TMĐT của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đăng ký sử dụng huasentrade.vn, người sử dụng dịch vụ vận tải phải cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, CMND…. Đối với người cung cấp sản phẩm dịch vụ bán trên Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ phải cung cấp thông tin ban đầu gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, email, các giấy tờ liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ…Các thông tin này sẽ được thẩm định và lưu trữ trong hệ thống.  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn TMĐT huasentrade.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT huasentrade.vn    

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT huasentrade.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT huasentrade.vn.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 73 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Điện thoại: 0234.3837789 - Fax: 0234.3837879

Email: huasentrade@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu huasentrade.vn  thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này,   huasentrade.vn  sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.

Những người được tiếp cận thông tin: Chỉ các thành viên cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT huasentrade.vn và ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn TMĐT huasentrade.vn, ngoài ra thông tin không được cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

6. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên trên huasentrade.vn được Sàn TMĐT huasentrade.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT huasentrade.vn và không cung cấp cho bên thứ 3, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật huasentrade.vn  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn qua email: huasentrade@gmail.com. Ban quản trị của Sàn TMĐT huasentrade.vn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1.Quy định đăng tin

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT huasentrade.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT huasentrade.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT huasentrade.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản trị Sàn TMĐT huasentrade.vn trong bản Quy chế này. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT huasentrade.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT huasentrade.vn.

2. Danh sách hàng hóa dịch vụ cấm

2.1. Các loại hàng hóa không được đăng lên website: 

- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

- Các chất ma túy.

- Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế).

- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

- Các loại pháo.

- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).

- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.

- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

- Khoáng sản đặc biệt, độc hại.

- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường.

- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam. - Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole.

    1.  Các dịch vụ cấm bán, cấm đăng tải lên website:

- Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức.

- Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.

- Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin

Ban Quản lý Sàn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Ban Quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Ban Quản lý Sàn sẽ chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Trường hợp người bán đăng tải thông tin không đúng theo quy chế nhiều lần, Ban Quản lý sẽ xem xét và gỡ bỏ quyền tư cách thành viên của người bán đó. 

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Sàn TMĐT huasentrade.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn TMĐT huasentrade.vn, Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên. Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn qua địa chỉ email: doanhnghiephue@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn TMĐT huasentrade.vn. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn TMĐT huasentrade.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN TMĐT HUASENTRADE.VN

1. Quyền:

- Ban Quản trị có quyền kiểm tra thông tin các thương nhân, tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn Giao dịch;

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên trong trường hợp thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

- Tạm ngừng hoặc xóa tài khoản thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế, vi phạm pháp luật hoặc có những hành  vi  ảnh  hưởng  đến  hoạt  động  kinh  doanh  trên  Sàn  Giao  dịch;

- Sàn  Giao  dịch bảo lưu quyền  sử  dụng  dịch  vụ và các  nội  dung trên Sàn theo luật định. “Sàn TMĐT huasentrade.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Trách nhiệm:

- Đảm bảo điều kiện để website hoạt động ổn định, trường hợp phát sinh lỗi hệ thống cần thông báo cho các thành viên biết và nhanh chóng khắc phục lỗi;

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

- Loại bỏ khỏi website những thông tin hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

- Yêu cầu người đăng thông tin, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/ dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/ dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh);

- Khi có thay đổi về một trong các nội dung tổ chức cung cấp dịch vụ, phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ của website ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó;

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân là người cung cấp dịch vụ trên website cung cấp thông tin tên và địa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên website được thực hiện chính xác, đầy đủ;

- Lưu trữ thông tin đăng ký của các tổ chức, cá nhân tham gia website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website. 

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA SÀN TMĐTHUASENTRADE.VN

1. Quyền và trách nhiệm của Người bán

    1. . Quyền:

- Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn TMĐT huasentrade.vn và được Sàn TMĐT huasentrade.vn đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên là người bán sẽ được thực hiện giao dịch trên Sàn TMĐT huasentrade.vn;

- Thành viên là người bán sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để đăng tải thông tin giới thiệu hàng hóa, thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Sàn TMĐT huasentrade.vn;

- Thành viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Sàn TMĐT huasentrade.vn;

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT huasentrade.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Sàn TMĐT huasentrade.vn.

1.2. Trách nhiệm:

         - Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định cho cá nhân, tổ chức cung cấp sử dụng dịch vụ trên website khi đăng ký sử dụng dịch vụ;

         - Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa/dịch vụ khi đăng nhu cầu hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT huasentrade.vn ;

         - Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐT huasentrade.vn;

         - Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

         - Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

         - Không đăng tải các thông tin về hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hạn chế, cấm kinh doanh như NĐ 59/2006/NĐ-CP;

         - Người bán có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Người bán;

         - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

         2. Quyền và trách nhiệm của Người mua

2.1. Quyền:

         - Khi đăng ký trở thành thành viên của Sàn TMĐT huasentrade.vn và được Sàn TMĐT huasentrade.vn đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên là người mua sẽ được thực hiện giao dịch trên huasentrade.vn ;

         - Thành viên là người mua sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để đăng tải thực hiện mua hàng và quản lý các giao dịch qua Sàn TMĐT huasentrade.vn;

         - Thành viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Sàn TMĐT huasentrade.vn;

         - Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT huasentrade.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Sàn huasentrade.vn.

2.2. Trách nhiệm:

- Người mua sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

- Người mua cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT huasentrade.vn và những thông tin đang tải lên Sàn TMĐT huasentrade.vn là chính xác;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

- Người mua không được hành động gây mất uy tín Sàn TMĐT huasentrade.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT huasentrade.vn.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn TMĐT huasentrade.vn có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website huasentrade.vn.

Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của website thì Ban quản lý sẽ thông báo trên website ít nhất là 5 ngày trước khi áp dụng thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực sau 5 ngày thông báo.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Sàn TMĐT huasentrade.vn cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm nêu ra trong Quy chế hoạt động.

Sàn TMĐT huasentrade.vn cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm nêu ra trong Quy chế hoạt động. Mọi thành viên và đối tác khi sử dụng ứng dụng Sàn TMĐT huasentrade.vn thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo điều khoản này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được giải đáp: 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 73 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Điện thoại: 0234.3837789 - Fax: 0234.3837879

Email: huasentrade@gmail.com.

Hotline: 0935.564.566.

 

                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                               TS. Dương Tuấn Anh